FMP 2014 – 2020 Česko – Polsko – UDRŽITELNOST MIKROPROJEKTŮ

Kontrola udržitelnosti projektu

Cílem kontroly udržitelnosti projektu je prověřit, zda partneři projektu dodržují závazky týkající se výsledků projektu a další závazky stanovené Smlouvou o financování mikroprojektů v Euroregionu Nisa (dále jen Smlouva) po dobu 5 let od data poslední platby Konečnému uživateli a to u projektů, u kterých je to stanoveno ve Smlouvě.

O tom, zda se bude na projekt vztahovat povinnost předkládání Zpráv o udržitelnosti, se rozhoduje v rámci přípravy textu právního aktu o poskytnutí/ převodu podpory.

Konečný uživatel má povinnost zpravidla jedenkrát ročně předložit Správci Fondu (Euroregionu Nisa) Zprávu o udržitelnosti (vzor viz příloha), kterou vyplňuje v IS KP14+ za celý projekt (tj. i za části realizované projektovými partnery) nejpozději do 30 kalendářních dnů od konce stanoveného monitorovacího období. U projektu typu A se jedná o dvoujazyčnou Zprávu o udržitelnosti. Harmonogram zpráv o udržitelnosti se odvíjí od data, kdy je projekt přepnut do stavu „Projekt finančně ukončen ze strany ŘO“ v monitorovacím systému MS2014+. O této skutečnosti je Konečný uživatel informován Správcem Fondu. Harmonogram je následně viditelný i v ISKP. Konečný uživatel je povinen přiložit ke Zprávě o udržitelnosti také přílohy uvedené na www.ern.cz.

V případě, že Správce Fondu neobdrží od Konečného uživatele Zprávu o udržitelnosti v termínu uvedeném ve stanoveném harmonogramu, vyzve Konečného uživatele přes MS2014+ k předložení Zprávy o udržitelnosti. Konečný uživatel má lhůtu pro předložení zprávy v délce 30 kalendářních dnů od obdržení výzvy od Správce Fondu. Pokud Konečný uživatel ani na základě této výzvy zprávu o udržitelnosti nepředloží, provede Správce Fondu u tohoto projektu kontrolu na místě.

Dojde-li v období udržitelnosti u projektu, na který se vztahuje povinnost předkládání Zpráv o udržitelnosti ke změně, je Konečný příjemce/projektový partner, u kterého ke změně dojde, povinen informovat příslušného Správce Fondu přes IS KP14+ (modul žádost o změnu). Správce Fondu příslušnou žádost o změnu v MS2014+ schválí/neschválí.

Postup na vyplnění Zprávy o udržitelnosti je uveden v dokumentu „Příručka pro správu projektu v ISKP z pozice příjemce“ v kapitole 7. strana 81 (ke stažení zde).

 

Povinné přílohy Zprávy o udržitelnosti

  • Čestné prohlášení ke zprávě o udržitelnosti (ke stažení)
  • Kopie kolaudačního souhlasu – v případě, že předmětem projektu byly stavební práce, kolaudační souhlas je podmínkou pro užívání stavby a nebyl předložen se závěrečnou zprávou o realizaci dílčí části projektu;
  • Podrobná kalkulace příjmů a provozních výdajů za každého partnera, pokud se ve sledovaném období příjmy projektu vznikaly;
  • Tabulka pro výpočet finanční mezery – povinná jen v rámci závěrečné zprávy v době udržitelnosti;
  • Protokol z kontroly / zpráva z auditu (je-li relevantní);
  • Fotodokumentace výstupů projektu za oba partnery.