ALiZi: oblast spolupráce Liberec – Zittau: podpora vzájemné spolupráce, rozvoje a prosperity

Financování: Program na podporu přeshraniční spolupráce 2014–2020 mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko 

Číslo žádosti:                             

100282204

 

Lead partner: Euroregion Nisa

Projektový partner:               

Statutární město Liberec

Stadtverwaltung Zittau

 

Období realizace:                     

15. 4. 2016 (začátek příprav) až 30. 9. 2020

 

Dotační program:                      

Program spolupráce Česká republika – Svobodný stát Sasko 2014 – 2020

http://www.sn-cz2020.eu/cz/

 

Cíle projektu:                                                 

Cílem projektu je zintenzivnění a strategické nasměrování spolupráce mezi městy Liberec a Žitava na podporu česko-saské části Euroregionu Neisse-Nisa-Nysa. Vzhledem k integračnímu procesu na česko-saské hranici (EU vstup, České Republiky, vstup do Shengen-prostoru 2007, možnost pracovního uplatnění 2011) existuje šance, že se město Liberec vyvine díky své hospodářské síle a široké nabídce služeb jako přeshraniční centrum česko-saské části Euroregionu Neisse-Nisa-Nysa. Město Žitava se posune díky tomuto integračnímu procesu ze své pozice na kraji a naskytne se šance úzkého partnerství mezi oběma městy k užitku rozšířeného území. Předmětem tohoto partnerství jsou perspektivně silnější přeshraniční provázanosti v oblastech bydlení, pracovní trh, společné popř. lépe dohodnuté veřejné nabídky, atd. Přitom se mají využít podobnosti a i výhody klasické komunální kooperace (např. uvolnění bytového trhu v Liberci díky silnějšímu přeshraničnímu bytovému trhu, dosažení kritické hodnoty při poptávce veřejných služeb v Žitavě díky silnější přeshraniční poptávce).

Dalším cílem je ustanovení společných priorit rozvoje a opatření na základě evidenčních údajů pro území za spolupráce místního hospodářství, obyvatelstva a odborné veřejnosti. Základem intenzivnějšího a strategičtějšího nasměrování spolupráce v oblasti spolupráce Liberec-Žitava je dohoda na společných cílech rozvoje, prioritách a opatřeních spolupráce v rámci rozvojové strategie. Základem takové strategie je 1) odborná analýza ke stávajícím a i potenciálním přeshraničním propojením mezi oběma městy a dále 2) intenzivní odborná výměna mezi oběma samosprávami na klíčová témata společného rozvoje měst. Proces strategického rozvoje se následně zveřejní místnímu hospodářství, obyvatelům a odborné veřejnosti.

­­­­­­­Vypracování odborných poznatků přispěje ke stávajícím a možným budoucím provázanostem pro intenzivnější spolupráci. Dosud se domníváme, že jsou přeshraniční provázanosti mezi Libercem a Žitavou, stejně jako na celém česko-saském území Euroregionu Nisa, vzhledem k jiným evropským příhraničím slabě rozvinuté. Spolehlivé informace jsou k tomuto nedostatečné. Především chybí informace o přeshraničních proudech a provázanostech. I přes mnoho iniciativ statistických úřadů stejně jako Euroregionu Neisse-Nisa-Nysa jsou mnohá data o sociálně-ekonomické výchozí situaci přeshraničně nesrovnatelná nebo pouze omezeně. Právě spolehlivé a srovnatelné údaje o sociálně-ekonomické výchozí situaci stejně jako o stávajících přeshraničních provázanostech základem strategického rozvojového procesu na evidenční bázi. Dalším cílem analýzy je zjištění bariér při silnějších přeshraničních provázanostech. Výsledky stejně jako metodika mají být směrodatné nejen pro dané území, ale i pro dotační území.

 

Aktivity projektu:

1. Prioritní aktivitou projektu je ­vypracování strategického dokumentu, který je nutnou podmínkou pro další rozvoj oblasti. Vypracováním strategického dokumentu získají města jedinečný nástroj, který jim utvoří jasnou představu o limitech a příležitostech v území. Oběma samosprávám umožní předem definovat společné prioritní aktivity v přeshraniční spolupráci, které by bylo možné v budoucnu realizovat. Samotný dokument lze rozdělit na dvě části. První, analytická část, bude věnována popisu výchozího stavu, analýze existujících vztahů a identifikování potřeb a příležitostí v daném území. Druhá část koncepce bude zahrnovat opatření a doporučení pro stanovení dalšího směru vývoje a společné vize.

2. Pět společných workshopů se bude zabývat tématy, která jsou identifikována jako zdroje s největším potenciálem pro budoucí rozvoj oblasti spolupráce Liberec - Žitava. Pro témata bydlení, vzdělávání, cestovní ruch a marketing, životní prostředí a mobilita budou utvořeny nezávislé pracovní skupiny, které se sejdou na plánovaných workshopech. Do těchto skupin jmenují jednotlivé obce z oblasti své odborníky. Do workshopu budou zapojeni také zástupci tematicky příslušného oddělení obou partnerských měst, kteří se zúčastnili v rámci aktivity č. 4 přeshraničního navazování kontaktů mezi institucemi a výměny zkušeností. Celkem se uskuteční pět workshopů. Na české straně to bude zahajovací workshop bydlení a závěrečný workshop mobilita. Na německé straně proběhnou mezitím tři workshopy na téma vzdělání, cestovní ruch a marketing, životní prostředí. Workshopům bude předcházet zahajovací setkání "kick-off meeting", kde bude veřejnost seznámena s projektem. Zakončena bude tato aktivita závěrečným meetingem, při kterém budou veřejnosti prezentovány výstupy projektu. Na strategickém dokumentu se tak budou formou výstupů z pěti společných workshopů podílet obě samosprávy, zástupci dalších obcí v oblasti (Chrastava, Hrádek nad Nisou, Jonsdorf, Herrnhut) a experti na danou problematiku.

3. Bude zpracována statistická srovnávací brožura Liberec - Žitava pro využití při workshopech, zpracování strategického dokumentu a při plánování a zpracování navazujících společných aktivit v oblasti spolupráce.

4. V zájmu podpory a zintenzivnění institucionální spolupráce bude připravena série aktivit iniciujících kooperaci správních orgánů a odborů. Pro odstranění existující institucionální a jazykové bariéry bude zrealizována na každé straně hranice série pěti výměnných pobytů zástupců jednotlivých oddělení s potenciálem přeshraničního dosahu. Bude se jednat o oddělení zabývající se problematikou, která bude předmětem zpracovávaného strategického dokumentu a workshopů. (bydlení, vzdělání, cestovní ruch a marketing, životní prostředí, mobilita). Součástí pobytu každého zástupce (úředníka) bude zintenzivňování kontaktů, výměna zkušeností a vědomostí a předávání příkladů dobré praxe a další vzdělávání pracovníků v jazykové oblasti se zaměřením na konkrétní problematiku (státní správa + například mobilita nebo vzdělání apod.). V budoucnu se stanou tito vyslanci "styčnými důstojníky" při komunikaci s úřadem v zahraničí a při přípravě a realizaci dalších přeshraničních projektů a aktivit ve smyslu sbližování obou měst/území. Výsledkem pak bude vytvoření sítě spolupracujících zástupců jednotlivých oddělení, které bude možné využít při řešení problematiky s přeshraničním dopadem a při realizaci přeshraničních aktivit v dané oblasti.

 

Zakončení projektu:

Česko-německý tým zpracovatelů představil 11. září 2020 v Radničním sále žitavské radnice Koncept rozvoje pro mezinárodní rozvojovou oblast Liberec-Žitava. Setkání se účastnili zástupci dotčených měst a regionů.

V úvodu setkání vyjádřil zástupce primátora města Žitava Jens Hentschel-Thöricht přesvědčení, že Koncept rozvoje přispěje k dalšímu propojení regionu Trojzemí. Strategická spolupráce mezi Libercem a Žitavou podle něj přinese Euroregionu Neiße-Nisa-Nysa řadu výhod. Shoda na společných prioritách rozvoje a opatřeních při zohlednění místního hospodářství, zájmů občanů a názorů odborné veřejnosti, je důležitým impulzem pro přeshraniční rozvoj regionu a zlepšení kvality života v daném území.

Jaroslav Zámečník, primátor města Liberec, vyjádřil česko-německému týmu zpracovatelů poděkování. Dokument podle Zámečníka představuje dobrý základ, na němž může Liberec i Žitava stavět a navrhované klíčové projekty realizovat. Prioritou by přitom měly být projekty v jazykové oblasti, konkrétně projekt „Bilingvní školy a školky“, a také „Česko-německé centrum jazykové kompetence“. Za důležité označil liberecký primátor také projekty z oblasti dopravy, zejména ty, jejichž cílem je zlepšení vnitřního propojení regionu Trojzemí a rychlé železniční napojení na metropole Prahu, Berlín a Drážďany. Pro využití předložených podkladů a rychlé pokračování prací na klíčových projektech se v závěru setkání vyslovila také liberecká náměstkyně pro strategický rozvoj a dotace Radka Loučková Kotasová.

Zástupci týmu zpracovatelů, prof. Karel Maier (ČVUT Praha), který se jednání účastnil prostřednictvím videohovoru, Melanie Knievel a Johannes von Korff (FUTOUR Dresden), nejprve nastínili postup, který při tvorbě koncepce použili, poté představili vlastní výsledky práce. Uvedli výňatky z analýzy silných a slabých stránek regionu Trojzemí, z ní odvozenou potřebu jednání a vizi i cíle dalšího přeshraničního rozvoje. Zvláštní pozornost věnovali klíčovým projektům, na nichž se města Žitava (nositel projektu) a Liberec (partner projektu) shodla. Tyto klíčové aktivity by měly být v průběhu nadcházejících deseti let realizovány.

Vyhotovení koncepce bylo financováno z prostředků Programu na podporu přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko.

Dvousvazkový Koncept pro rozvojovou oblast Liberec-Žitava je pro zájemce k dispozici v českém a německém jazyce na adrese:

http://liberec-zittau.mapovyportal.cz/

 

Statistická srovnávací brožura Liberec - Žitava

ke staženi po kliknuti ZDE