FORBES 2007

 

Bautzen 14.06.2007         

            Pod záštitou Saského ministra vnitra, Dr. Albrechta Buttolo, přišli 14. června 2007 na Ortenburg v Bautzen politici, odborníci z Polska z České Republiky a Německa s hlavním tématem: Přeshraniční krizový management v Euroregionu Nisa.

           K okruhu účastníků patřili náměstek ministra ze Saského ministerstva vnitra, pan Dr. Jürgen Staupe, polský víceministr pro vnitřní záležitosti a správu, pan Paweł Soloch, generální ředitel hasičů a záchrané služby v České Republice, pan Miroslav Štěpán.

          Stále ještě existují právní mezistátní nejistoty.
Je zapotřebí vyřešit nutné otázky, jako přeshraniční přeprava zraněných, stavovské právo pro lékaře pohotovosti, stejně jako používání zvláštních signálů.
Referovalo se o aktuálním stavu a vzniku potřebných zákonných předpokladů pro nepolicejnímu přeshraniční odvrácení nebezpečí.

          Pro lepší informovanost a rychlejší možnost pomoci v krizové situaci, je naplánován vznik přeshraničního informačního systému, tzv. zásahového dokumentu.
Byl pro to představen vypracovaný koncept realizace. Vrchol akce tvořilo podepsání třístranného projevení vůle, ve kterém se územní správní celky zavázaly k realizaci společného zásahového dokumentu na území Euroregionu Nisa.
 

Galerie fotky

 
1.E1406(2002)Forbes14.06.2007.jpg2.E1406(2006)Forbes14.06.2007.jpg3.E1406(2016)Forbes14.06.2007.jpg4E1406(2019)Forbes14.06.2007.jpg5.E1406(2032)Forbes14.06.2007.jpg
6.E1406(2043)Forbes14.06.2007.jpg7.E1406(2044)Forbes14.06.2007.jpg8.E1406(2045)Forbes14.06.2007.jpg9.E1406(2046)Forbes14.06.2007.jpg10.E1406(2048)Forbes14.06.2007.jpg
  
11.E1406(2050)Forbes14.06.2007.jpg12.E1406(2059)Forbes14.06.2007.jpg13.E1406(2065)Forbes14.06.2007.jpg14.E1406(2069)Forbes14.06.2007.jpg15.E1406(2073)Forbes14.06.2007.jpg
16.E1406(2081)Forbes14.06.2007.jpg17.E1406(2092)Forbes14.06.2007.jpg18.E1406(2094)Forbes14.06.2007.jpg19.E1406(2101)Forbes14.06.2007.jpg20.E1406(2107)Forbes14.06.2007.jpg
Bogdan KraśnickiGen.mj. Ing.
Miroslav Štěpán
Dr. Jürgen StaupePaweł SolochTorsten Jobst
21.E1406(2076)Forbes14.06.2007.jpg22.E1406(2115)Forbes14.06.2007.jpg23.E1406(2118)Forbes14.06.2007.jpg24.E1406(2126)Forbes14.06.2007.jpg25.E1406(2001)Forbes14.06.2007.jpg
26.E1406(2135)Forbes14.06.2007.jpg27.E1406(2151)Forbes14.06.2007.jpg28.E1406(2153)Forbes14.06.2007.jpg29.E1406(2156)Forbes14.06.2007.jpg30.E1406(2162)Forbes14.06.2007.jpg

 

FORBES 2005

 

Liberec 07.12.2005

31.2005FORBES1.jpg32.2005FORBES3.jpg

               Ve středu 7. prosince 2005 se setkalo 115 politiků a expertů, aby jednali o vývoji bezpečnosti v Euroregionu Neisse-Nisa-Nysa po rozšíření Evropské unie. Toto setkání bylo již 3. v pořadí a nazývá se Fórum bezpečnosti (FORBES). Jednání se zúčastnili experti z oblasti pohraniční policie, hasičských záchrnných sborů, krizového řízení, státního zastupitelství a celních záležitostí.

Na setkání se projednávala následující témata: 
 

-Informace o činnosti EUREX Přeshraniční krizové řízení
-Informace o Společném projektu - tzv. "Zásahový dokument"
-Informace o činnosti v období mezi 2. a 3. zasedáním Fóra bezpečnosti
-Aktuální stav mezivládních smluv a regionálních dohod týkajících se vzájemné pomoci při katastrofách a velkých haváriích
-Spolupráce celních správ, informace o změnách po květnu 2004
-Spolupráce státních zastupitelství
-Vývoj kriminality v příhraniční oblasti
-Informace o přeshraniční spolupráci Policie ČR, společné kontroly ve vnitrozemí a další spolupráce v oblasti prevence trestné činnosti

           Na jednání se jako největší problém ukázala kriminalita spojená s nelegálním přechodem lidí přes hranice,. Statistiky představené na jednání ukázaly, že kriminalita na česko-saské hranici šla za poslední rok mírně dolů, naopak na polsko-saské hranici šla nahoru a je takřka dvojnásobná v počtu deliktů.
           "Liberecký kraj by rád v rámci přeshranční spolupráce podpořil práce spojené se vznikem Zásahového dokumentu. Jedná se o systém vyrozumívání se přes hranice například v případě požáru na druhé straně hranice a měl by umožnit snadnější domluvu o vzájemné pomoci. V rámci Euroregionu pak budeme usilovat o vytvoření "Programu zlepšení stavu bezpečnosti na území Euroregionu Neisse-Nisa-Nysa", řekl předseda české části Euroregionu a hejtman Libereckého kraje Petr Skokan.
 
  33.2005FORBES4.jpg34.2005FORBES6.jpg
35.2005FORBES8.jpg36.2005FORBES14.jpg
  

FORBES 2004

 

              Za hojné účasti zasedalo 20. září 2004 v Lubani Forum Bezpieczenstwo, Bezpečnost a Sicherheit Euroregionu Neisse-Nisa-Nysa (FOR-BE-S) Zúčastnilo se jej více než 70 odborníků z polské, německé a české části Euroregionu. Díky odborným příspěvkům, aktuálním zprávám a praktickým příkladům došlo k výměně informací na důležitá témata policie, požární ochrany, státních zastupitelství, ostrahy hranic, celní správy, ochrany před katastrofami a záchranářství.

37.Forbes1.jpg38.Forbes2.jpg
                  

               První ustavující zasedání se uskutečnilo na podzim minulého roku (17.11.2003) v německém městě Niesky. Tento rok se zástupci policie, záchranných služeb, hasičů, pohraniční policie, státních zastupitelství a komunální politici sešli v polské Lubani a jednali na téma: „Bezpečnost na území Euroregionu Neisse-Nisa-Nysa po rozšíření Evropské unie“.

               Mezi témata, jimiž se odborníci ze všech tří stran Euroregionu zabývali, patřila například Aktuální situace na hranicích po rozšíření Evropské unie, Situace v oblasti mezinárodní zločinnosti na území Euroregionu po zrušení celních kontrol na hranicích či Spolupráce státních zastupitelství v Euroregionu Neisse-Nisa-Nysa.

             „Díky rozdílným strukturám záchranných a bezpečnostních systémů našich třech zemí vyžaduje navazování efektivně fungující spolupráce záchranných a bezpečnostních složek kvalitní výměnu informací. Věříme, že toto fórum poskytlo pro tuto výměnu informací a zkušeností cenný prostor a že vyústí v konkrétní projekty vzájemné spolupráce.“ uvedl Petr Skokan – předseda české části ERN a starosta České Lípy.

 

 

FORBES – informační fórum na téma bezpečnost v příhraničním prostoru

 
               Dne 10. prosince 2003 se konalo v Niesky konstituující zasedání třístranného fóra FOR-BE-S, které se bude zabývat velmi důležitým tématem: bezpečností v příhraničním prostoru. Předstupněm byla německo-polská rada bezpečnosti existující od roku 2001, která byla nyní rozšířena o českou stranu.
Název FOR-BE-S znamená Fórum, Bezpieczenstwo/ Bezpečnost a Sicherheit. Důležitého milníku této spolupráce bylo dosaženo podpisem Dohody o ustavení Fóra bezpečnosti pro území Euroregionu Neisse-Nisa-Nysa. 

           Nezbytnost tohoto fóra je dána potřebou výměny informací. Nad tématem Bezpečnost se 10. 12. 2003 na euroregionální úrovni sešlo více než 60 německých, polských a českých zástupců obcí, policie, hasičských záchranných sborů a záchranné zdravotnické služby.
Projednávala se témata jako podoba kontroly na hranicích po rozšíření EU či přeshraniční spolupráce v oblasti policejní prevence. Právě v této oblasti již probíhá fungující spolupráce ve formě společných cvičení, workshopů a výměn zkušeností. V plánu jsou projekty zaměřené na bezpečnost v silničním provozu nebo předcházení bankovním krádežím (např. falšování kreditních karet).
          Nutnost bližší přeshraniční kooperace se projevuje i v oblasti záchranářství. Výstupy pracovní skupiny, jejíž ustanovení se plánuje, by měla být konkrétní opatření.
Trojjazyčná dokumentace ze zasedání FOR-BE-S bude existovat v dohledné době v elektronické podobě.
 
 

Rada Bezpečnosti

 
                Dohoda o založení polsko-německé rady bezpečnosti již byla v březnu 2001 podepsána mezi polskými a německými partnery a obě strany projevily velký zájem rozšířit ji také o české partnery. Hlavním cílem této dohody je koordinace spolupráce a výměny informací národních a binárodních komunálních grémií, které byly založeny za účelem zvýšení bezpečnosti a pořádku.

Dohoda o založení polsko-německé Rady bezpečnosti Euroregionu Nisa